Chris White, Managing Director, Fruitnet Media International; Xie Lingyun, General manager, Youguolian; Jae Chun, Vice-president, Driscoll's Asia Pacific (China); Mei Qiang, Co-founder, Tianxiaxingnong