Xie Lingyun, General manager, Youguolian; Ananda Xiang, Journalist, Fruitnet Media International