ZHANG QINGFENG, Vice Chairman,China Fruit Marketing Association; Ananda Xiang, Journalist, Fruitnet Media International