Zhu Xia, General Manager, Tmall Fresh; Ananda Xiang, Journalist, Fruitnet Media International